Nābicā & Èmièkhǎ, gholāpape

Gholā hajô mè èbāsè wa Kayaw Literature and Culture Committee

Gholā hajô mè Website ènākhǐ bè̄hò̄ wa taritakè̄, email: kayawteam@gmail.com

Tamanāi haōmè tarobātōto ō dǎgā haō doani taritakè̌ tètè̌ mè̄ èbāsè lô wa pa Kayaw Lô̄-cè dò̌ Htô̌cālaklǒ èpû toō Kayaw Literature and Culture Committee