Cècò̌htǐ Kò̌hti èri-kè̌ Ghighlò Taghlò

Hajô mè Cècò̌htǐ Kò̌hti èri-kè̌ ghighlò taghlò. Bǎ Issac cô̌ tô̄ ô Joseph nu. Kènāhtǔ wa talētajo.