Ladô̄kû̌

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

Pa kèsǔ-nālai thǐ lènu ô pa website kû̌.


Pa kèsǔ-nālai thǐ lènu rukhò̌ ô pa Kayaw Website kû̌.

Hǒtholèlè̌, lènu dò̌ pha dā, kè̄nā dā, kè̄ dā lô pa Kayawphû èrièkè̌, èlēèjo, tathô̌pômômè, video thiti. Èlôbā î rû̌-htǎ dǎbā haō.

Pa bèhò̄ pa Kayawphû èCècò̌htǐ, Lô̄-cè, Tathô̌pô, Video dò̌ Taritakè̌ ha èbāsè tara wa pa Kayawphû nu toō nǎ. Ta èkhǒra pa bè̄hò̄ haō.

Pa Kayawphûli lô kû̌tara ha èthòjū bèhò̄ dò̄u taritakè̌, èbāsè wa pa Kayawphû nutoō mè pa kè̄sǔ-nālai lô. Lèi pa, sobāi pa èri-kè̌ dò̌ pa bèhò̄ni lô dò̄u thǐ.

Lèmèbu, pa lè̌khò̄ taritakè̌ ha èbāsè wa Htǐghā èrikè̌, hǒthǎnāto ènākhǐ rû̌-htǎ èrikè̌ dò̌ taritakè̌ ha èdû̄dè̌mèpri, ma jūlòkò̌htā pa Kayawphû nutoō haō.

Pa mahò̄ Website thakajô mè̄, pa ma wa pa kè̄la rû̌-htǎ nākhǐ nu mè̄ haō, mè pa Kayawphû kû̌tara ènākhǐ, èdû̄sǔ mè pa Kayawphû èCècò̌htǐ dò̌ Lô̄-cè ètadû̄hò̄ htû̌hò̄ ènākhǐ nu.

Èghutūlò, pa thòjū akû̌cibā thǐ tèklè mè, pa bèhò̄ taritakè̌ èmô̌mô̄ thakajô èkǎ ètǒ dò̌ ra hô̌ wa thǐ, pa Kayawphûli ètathòjūni ō ètě nu haō doani lè sōbāi pa dokè̄u pa tò̄ prò̄rugethǎ dò̄u. Pa ma thakajô numè̄ pa cô̌dǔdǔ dû̄hò̄ htû̌ hò̄ wa ta depe kû̌tagā, kû̌tara nu.

Tamobā thǐ kû̌tara.

 

 Map Kayaw Native Land
KAYAW Keyboard

 www.KayawLanguage.com

Phone -09780102192 / 09254296656

Email - kayawteam@gmail.com

Èlòla hajô mè thǐ lènu dā lô wa Kòjò̌ èkhǒra toō website:

ကယားကျမ်းစာဘာသာပြန်အဖွဲ့

ကယန်းကျမ်းစာဘာသာပြန်အဖွဲ့

ကယန်းစာပေနှင့်ယဥ်ကျေးမှုအဖွဲ့

ကယန်းနှစ်ခြင်းသာသနာနယ်အဖွဲ့

ကယားစာပေနှင့်ယဥ်ကျေးမှုအဖွဲ့

ကယော်မနုမနောစာပေနှင့်ယဥ်ကျေးမှုအဖွဲ့

 

Click here to download the Kayaw keyboard for phone app.

Click here to download the Kayaw keyboard for computer.